Pályázati kiírás a civil szervezetek 2020. évi támogatására

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. január 15.
 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK

2020. évi támogatására

 

 

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében Civil Szervezetek számára elkülönítendő keret terhére.

 

Támogatási cél:

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható

a)      működési kiadásaik finanszírozásához,

b)      a szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához,

c)      a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához,

d)      hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások fedezéséhez.

           

Nem nyújtható be pályázat a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. által tervezett programokra.

 

Pályázatot nyújthat be:

Berekfürdő Község közigazgatási területén működő, az Ectv. alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a 10/2014.(V.12.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete szerinti Pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani Berekfürdő Község Polgármesteréhez címezve, személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként.

A pályázati adatlap beszerezhető a Berekfürdő Község Önkormányzatánál, valamint letölthető a www.berekfurdo.hu internetes honlapról.

 

Kötelező mellékletek:

a)      a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat száma;

b)      a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat, amennyiben az az előző évi pályázathoz képest módosult;

c)      nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;

d)      közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén;

e)      nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs;

f)       nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban;

g)      nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.

h)      A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell.

   

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. év január hó 15. nap

 

A pályázat elbírálása:

A benyújtott pályázatokról a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetés elfogadásakor dönt.

A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a pályázók írásban értesítést kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg kiküldésre kerül a támogatási szerződés.

 

A pályázati támogatás igénybevétele:

A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés tartalmi elemeit a 10/2014.(IV.12.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete rögzíti.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése szerinti beszámoló, valamint közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentés, kötelező könyvvizsgálat esetén könyvvizsgálói záradék letétbe helyezésének és közzétételére irányuló kötelezettségének eleget tett.

A támogatási szerződés megkötését követően a támogatás kedvezményezettjének neve, a támogatás összege és a támogatási cél Berekfürdő Község hivatalos internetes honlapján közzétételre kerül a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül.

   

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje:

A támogatás kifizetése, elszámolása a támogatási szerződésben meghatározottak az irányadók.

 

A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról számadást köteles adni a támogatási szerződésben megjelölt határidőig és módon.

 

Berekfürdő, 2019. december 18.

 

 

 

                                                                                              Molnár János

                                                                                              polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Pályázati adatlap
Közzétételi kérelem
Nyilatkozat

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel