Tájékoztató a kutak fennmaradásának engedélyeztetéséről


 

 

Tájékoztatás a kutak fennmaradásának engedélyezéséről

 

Az utóbbi időben rengeteget foglalkozott a média, az engedély nélkül fúrt vízilétesítmények(a továbbiakban: kutak) vízjogi fennmaradási engedélyeztetésének témakörével.

 

A 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek/tulajdonosnak vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alólaz a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha

a.)    a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és

b.)    az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A 2018. január 1. után létesítendő kutakra létesítési, majd üzemeltetési engedélyt kell kérni.

 

A vízgazdálkodási hatósági jog kör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm.rendelet alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges

a.)    olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa.)   a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt-vagy rétegvíz készlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/ év víz igénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab.)   épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac.)   nem gazdasági célú vízigény;

b.)    az a b) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízi létesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;

c.)    az 500 m3/évmennyiséget meg nem haladó,kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízi létesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

 

A kút vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásához a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklete szerinti dokumentációt kell benyújtani.

 

 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezéséhez szükséges dokumentáció tartalma

 

I.       A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma

 

1.      Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.

2.      A tervezett kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf).

3.      A tervezett kút típusa: fúrt kút vagy ásott kút.

4.      A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény.

5.      A tervezett kút műszaki adatai:

5.1.   talpmélység (terepszint alatt, m), becsült nyugalmi vízszint (terepszint alatt, m);

5.2.   csak fúrt kút esetében

5.2.1.     iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,

5.2.2.     csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,

5.2.3.     szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa,

5.2.4.     a kút-felsőrész tervezett kialakítása (fúrt kút esetében): kútakna, kútház, kútszekrény, kútsapka.

6.      A használat során keletkező szennyvíz elhelyezési módja.

7.      Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: kútr.) 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.

8.      Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a kivitelező is): a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerül kialakításra.

 

II.    A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma

 

1.      Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.

2.      A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni).

3.      A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf).

4.      A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény.

5.      Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye.

6.      A kút műszaki adatai:

6.1.   talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben);

6.2.   csak fúrt kút esetében:

6.2.1.       iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,

6.2.2.       csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,

6.2.3.       szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa,

6.2.4.       csak ásott kút esetében: kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m); vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m).

6.3.   A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút esetében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka.

6.4.   A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga.

6.5.   A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi.

6.6.   A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése.

6.7.   Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.

6.8.   Fúrt kút esetében a kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.

6.9.   Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is; fennmaradási engedély kérelem esetében a kútr. 13. §-ban megjelölt szakember: a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet).

 

III. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma

 

1.      Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.

2.      A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni).

3.      A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf).

4.      A megszüntetés tervezett műszaki megoldása.

5.      Fúrt kút esetén a kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása. 

 

A talajvízkút jegyzői engedélyezésének feltétele

  • a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
  • a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,
  • a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

 

Amennyiben a fennmaradási engedélykérelemmel érintett talajvízkút vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a kérelem elutasítása mellett, az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.

 

A fennmaradási engedélyezési eljárás illetékmentes.

 

A tárgyi témában bővebb ismereteket a mellékelt – Belügyminisztérium által kiadott – „Tájékoztató a települési önkormányzat jegyzőjének engedélyezési hatáskörébe tartozó kutak eljárásjogi szabályairól” című dokumentum tartalmaz.

 

Összhangban az EU Víz Keretirányelv stratégia-tervének 2021-ig elkészítendő felülvizsgálatával, valamint a Vidékfejlesztési Program mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztési felhívásának 2020. augusztus 3-ai utolsó benyújtási lehetőségével, a moratórium 2020. december 31. napjáig történő meghosszabbítását kezdeményezte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Erről a napokban tárgyal a Kormány.

 

A Kormány, ill. az Országgyűlés erre vonatkozó döntéséig a lakosság türelmét kérjük, az engedélyeztetési eljárással kapcsolatban hamarosan újabb, részletes tájékoztatást közlünk.


Kapcsolódó dokumentumok:
Fennmaradási kérelem
Adatlap a kút paramétereiről
BM Tájékoztató
Ajánlat a kút műszaki állapotának dokumentálására

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel